Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Cassandra Wilson - A Day in the Life of a Fool; Vietnam Blues
Ngày đ đng ngưi đn
Dài dng dc và bun th cô đơn

Th làm k b hành thơ tht
Trên đi l nào vu vơ
và hy vng
biết đâu có s bun tênh may ri
ca giao l gp g nào đó
mà bóng dáng quá yêu du
đ có th li là thc

Không sao ngăn lòng khi vic đng đó
Ngp ngng trưc cánh ca vi ch, vi ch
lp sn ngoài là xa l
bun tiếc vì ánh nhìn trong đó chng bao gi còn

Biết làm sao
trn tránh bu tri rê rũ  
ngi rơi giòng trôi tay
trong góc phòng không ai hay

rơi giòng trôi tayVietnam Vietnam, everybody cryin' about Vietnam
Vietnam Vietnam, everybody cryin' about Vietnam
The law all the days (?) killing me down in Mississippi,
nobody seems to give a damn

Oh God if you can hear my prayer now, please help my
brothers over in Vietnam
Oh God if you can hear my prayer now, please help my
brothers over in Vietnam
The poor boys fightin', killin' and hidin' all in holes,

Maybe killin' their own brother, they do not know

Mister President you always cry about peace, but you must
clean up your house before you leave
Oh how you cry about peace, but you must clean up your
house before you leave
How can you tell the world how we need peace, and you
still mistreat and killin' poor me.