Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Jack Jezzro, một chút jazz guitar

tối tối ngồi nhủ nhĩ một mình, ta thán, ý ta ta biết lòng ta ta phay, tình ta trên dây, sầu người ta ngân dây
Christina
https://www.box.com/s/f2xt85um8mepjinoux74
Lavender Blue (Dilly Dilly) 
https://www.box.com/s/tto28u9bducisssw86uh

Không có nhận xét nào: